Putnička agencija

POSLOVNICA KARLOVAC, ŠULEKOVA 29, KARLOVAC  (poslovna zgrada Luščić, prizemlje)
Radno vrijeme: ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak: 8-16 h; blagdanom i praznikom zatvoreno.

OBAVIJEST:
Radi godišnjeg odmora poslovnica će biti zatvorena do 06.08. 2024.

IDK: HR-AB-47-020025044

Putnička agencija: organizator i posrednik.

Djelatnost putničke agencije podliježe nadzoru Ministarstva turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/I, 10 000 Zagreb

Voditelj poslova: Gordana Modrušan


U početku poslovanja djelatnost je bila usmjerena isključivo na pružanje usluga prijevoza u domaćem i međunarodnom prometu. Kako bi naša usluga bila kompletnija i sadržajnija, te sa željom da se poveća obim poslovanja,proširi tržište te korisnicima usluga ponudi i nešto više, 1997. počela je sa radom i putnička agencija.

Iz djelatnosti putničke agencije izdvajamo putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu:

 

Nudimo Vam već puno puta "isprobana"i realizirana putovanja u poznate europske metropole i gradove:

 • Beč
 • Firenza
 • Prag
 • Rimini-San Marino
 • Budimpešta
 • Lloret de Mar
 • Pariz
 • Athena-Peloponez
 • Rim
 • Gardaland
 • Venezia
 • Azurna obala

Organiziramo i sindikalna putovanja sa mogućnošću otplate u više mjesečnih obroka.

Profesionalnost vozača te obučenost i usluga stručnog vodiča na svim putovanjima daje Vam pregršt novih informacija i spoznaja o izabranim destinacijama.OPĆI  UVJETI  I  UPUTSTVA  ZA TURISTIČKE ARANŽMANE

DiI-Turist kao organizator putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili. Sadržaj aranžmana će se ostvariti u potpunosti i na opisani način osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.1.   PRIJAVA  ZA  PUTOVANJE  I  PLAĆANJE

Putnik se za putovanje koje organizira DiI-Turist prijavljuje u poslovnici DiI -Turista i drugim ovlaštenim agencijama. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva program putovanja. Uplatom predujma u  visini 30 % i sklapanjem ugovora putnikova prijava postaje punovažna i njome se prihvaćaju naši uvjeti poslovanja osim ako u programu nije drugačije određeno. Razlika do pune cijene uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja ili kako je navedeno u programu odnosno u ugovoru o putovanju.

2.   CIJENA  I  SADRŽAJ  ARANŽMANA

Cijene putovanja su objavljene u programu putovanja. DiI-Turist može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon objave programa putovanja došlo do promjena valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Cijena aranžmana u pravilu uključuje (ukoliko u programu nije drugačije navedeno): usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge te organizaciju putovanja. Cijena može obuhvaćati putničke pristojbe zračnih luka u inozemstvu, troškove stručnog i mjesnog vođenja itd. ukoliko je to navedeno u programu putovanja. Cijena aranžmana NE uključuje (ako nije dugačije određeno): fakultativne izlete i posjete, pristojbe zračnih luka troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Posebne usluge (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik je dužan naručiti prilikom prijave. Posebnu uslugu putnik može zatražiti u toku putovanja i ako je moguće osigurati istu, plaća je direktno kod vodiča ili predstavnika DiI-Turista i to u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u DiI-Turistovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji pojedine zemlje u trenutku izdavanja programa. Lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno je različita. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. DiI-Turist ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u programima važećim za navedeno putovanje, a koja je dana bilo od strane DiI-Turistovih djelatnika ili neke treće osobe. 
Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je najaviti unaprijed ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.
 

4.   PUTNE ISPRAVE,  DEVIZNI  I  CARINSKI  PROPISI, POŠTIVANJE PROPISA

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a DiI-Turist otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje DiI-Turist te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. DiI-Turist otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

5.   ZDRAVSTVENI  PROPISI

Neke zemlje zahtijevaju obavezna cijepljenja pa je prilikom putovanja u te zemlje potrebno posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

6.   PRTLJAGA

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik. Višak prtljage plaća putnik prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca do 2 godine starosti nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. DiI-Turist ne preuzima odgovornost za oštećenu ili izgubljenu prtljagu. Prijavu za izgubljenu ili oštećenu prtljagu putnik upućuje zrakoplovnom prijevozniku ili recepciji hotela ovisno o tome gdje je oštećenje/gubitak nastalo. Kod putovanja autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unijetim u kabinu autobusa te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

7. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod DiI-Turista pri čemu DiI-Turist sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

8. OTKAZIVANJE  PUTOVANJA  OD  STRANE  PUTNIKA

Ukoliko putnik želi otkazati dogovoreno putovanje potrebno je da to učini pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovicu za obračun otkaznih troškova kako slijedi: do 30 dana prije polaska 10 % cijene aranžmana, a najmanje 100 kn; od 29-22  dana  30 % cijene aranžmana; od 21-15 dana 40 % cijene aranžmana; od 14-8 dana 80 % cijene aranžmana;od 7-0 dana 100 % od cijene aranžmana; nakon polaska 100 % cijene aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, DiI-Turist će primijeniti gore navedenu ljestvicu otkaznih troškova, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.                                                                      

9.   OTKAZIVANJE  PUTOVANJA  OD  STRANE  DiI-TURISTA  ILI  PROMJENA  PROGRAMA

U slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja putnika, DiI-Turist ima pravo otkazati putovanje i to najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji potreban broj putnika potreban za izvršenje svakog putovanja naveden je u svakom programu posebno. Ukoliko neposredno prije putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje se nije moglo izbjeći ili predvidjeti, DiI-Turist ima pravo potpune ili djelomične promjene programa. DiI-Turist zadržava pravo promjene dana ili sata polaska u slučaju izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti odnosno promjene pravca putovanja, u slučaju promjene uvjeta putovanja (sigurnosna situacija u zemlji, vremenske ili elementarne nepogode i slično) i to bez naknade odštete prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko DiI-Turist otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu cijelog uplaćenog iznosa bez naknade štete.

10. OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, DiI-Turist ima s osiguravateljem  sklopljen  ugovor  o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.

11. OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA PUTOVANJA

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, DiI-Turist je sa osiguravateljem sklopio Ugovor o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojeg  usluga putovanja izostane odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju nastanka osiguranog slučaja putnik treba na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugoj odgovarajućoj ispravi.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristiti će se za daljnju komunikaciju. DiI-Turist se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija DiI-Turista.

13.  REKLAMACIJA / RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor DiI-Turistu i to u roku od 8 dana od dana završetka putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik - nositelj ugovora, prigovor podnosi zasebno. DiI-Turisti neće uzeti u razmatranje grupne prigovore. DiI-Turist je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom). DiI-Turist će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje DiI-Turista došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.  U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta putnik saznaje tek po dolasku u destinaciju putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje DiI-Turist ne može utjecati, a putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje  te zbog toga putnik nema pravo prigovora prema DiI-Turistu.

14. INFORMACIJE

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa s DiI-Turistom odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji DiI-Turista.


DiI-Turist, Putnička agencija DiI-Turist, Šulekova 29, 47 000 Karlovac

HR-AB-47-020025044PODNOŠENJE PISANOG PRIGOVORA

Korisnici usluga prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

DiI-Turist, Šulekova 29, 47 000 Karlovac ili na 

fax: 047 845 211 ili na 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

DiI-Turist će odgovor na pisani prigovor dati u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.


MOGUĆNOSTI PLAĆANJA

Bankovne doznake

-  opća uplatnica
-  internet bankarstvo
Adresa:
Mrežničke Poljice 12a, 47250 Duga Resa

Tel:
047/854-666
047/854-688

Fax:
047/845-210
047/845-211

Email:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

osnovni podaci